اخلاق و اقتصاد اسلامي

کتاب «اخلاق و اقتصاد اسلامی» مجموعه مقالاتی است که در حوزه مباحث بین رشته‌ای در حوزه مطالعات اخلاق و اقتصاد اسلامی می‌پردازد و در دو بخش با عناوین «مبانی نظری اخلاق اقتصادی اسلامی» و «مباحث تطبیقی اخلاق و اقتصاد اسلامی» منتشر شده است.

بخش اول این کتاب شامل هفت مقاله با عناوین «اخلاق و اقتصاد اسلامی؛ مفهوم و زمینه‌های مطالعاتی» به قلم محمدجواد توکلی، «نظریه اخلاق هنجاری و دلالت‌های آن در سیاستگذاری اقتصادی» نوشته سیدهادی عربی، «اخلاق، عقلانیت و مسئله نظم در علم اقتصاد» به قلم عبدالحمید معرفی محمدی، «بررسی مبانی وعوامل رابطه اخلاق با اقتصاد در سرمایه‌داری و اسلام» اثر جواد ایروانی «مبانی اخلاقی امنیت اقتصادی» نوشته ناصر جهانیان «تمایز میان توصیه‌های اخلاقی و حقوقی(قانونی) و نقش آن در نظریه‌پردازی و سیاستگذاری اقتصاد اسلامی» به قلم علی نعمتی و «تجزیه و تحلیل مفاهیم اخلاقی اسلامی ناسازگار با چارچوب اقتصاد متعارف و کارکردهای اقتصادی آن» اثر غلامعلی معصومی‌نیا و ناصر یارمحمدیان است.

بخش دوم این کتاب حاوی شش مقاله با عناوین «بررسی تأثیر سرمایه مذهبی(اخلاق) بر رشد اقتصادی با تأکید بر آموزه‌های اخلاقی دین» نوشته محمدرضا یوسفی و همکاران «الگوهای حذف سود خالص اقتصادی متعلق به سرمایه» به قلم احمدعلی یوسفی «اخلاق مالیه عمومی؛ تحلیل چارچوب‌ها و استانداردها» نوشته یدالله دادگر «محیط زیست و نظام اخلاقی آن در اسلام» به قلم سعید فراهانی‌فرد و محمدعلی فراهانی‌فرد «درآمدی بر  مفهوم اخلاق در بانکداری اسلامی» محمدجواد توکلی و عبدالخالق کریمی و «سنجش  ارزیابی شاخص صداقت در بازار صنایع لبنی مشهد » نوشته سعید خدیری رفوگر است.

فهرست كتاب

پيشگفتار. 7

بخش اول
مباني نظري اخلاق اقتصادي اسلامي

اخلاق و اقتصاد اسلامي، مفهوم و زمينه‌هاي مطالعاتي /محمد جواد توكلي / 11

نظرية «اخلاق هنجاري» و دلالت‏هاي آن در سياست‌گذاري اقتصادي؛ . . ./سيدهادي عربي / محمدجواد رضائي / مهدي موحدي بكنظر / 33

اخلاق، عقلانيت و مسئلة نظم در علم اقتصاد/عبدالحميد معرفي محمدي / 61

بررسي مباني و عوامل رابطة اخلاق با اقتصاد در سرمايه‌داري و اسلام /جواد ايرواني / 93

مباني اخلاقي امنيت اقتصادي../ ناصر جهانيان / 123

تمايز ميان توصيه‌هاي اخلاقي و حقوقي(قانوني) و نقش آن در نظريه‌پردازي و . . . 

علي نعمتي / 159

تجزيه و تحليل مفاهيم اخلاقي اسلامي ناسازگار با چارچوب اقتصاد متعارف و . . ./غلامعلي معصومي‌نيا / ناصر يارمحمديان / 197

بخش دوم
مباحث تطبيقي اخلاق و اقتصاد اسلامي

بررسي تأثير سرماية مذهبي (اخلاق) بر رشد اقتصادي، با تأکيد بر آموزه‌هاي اخلاقي دين اسلام/محمدرضا يوسفي شيخ رباط / وحيد شعباني / مينا سادات سيد اسداله / 225

الگوهاي حذف سود خالص اقتصادي متعلق به سرمايه/ احمدعلي يوسفي / 249

اخلاق ماليه عمومي تحليل چارچوب‌ها و استانداردها/يداله دادگر / 279

محيط زيست و نظام اخلاقي آن در اسلام/ سعيد فراهاني فرد / محمدعلي فراهاني فرد / 307

درآمدي بر مفهوم اخلاق در بانکداري اسلامي / محمد‌جواد توکلي / عبدالخالق کريمي / 327

سنجش و ارزيابي شاخص صداقت در بازار صنايع لبني مشهد/ سعيد خديوي رفوگر / 353