اقتصاد خرد (با نگاهی به مباحث اسلامی) - جلد اول

جلد اول «اقتصاد خرد» (با نگاھی به مباحث اسلامی) اثر سیدمحمد کاظم رجایی نیز در 10 فصل از جمله «انسان اقتصادی»، «ارزَھا و اقتصاد»، «کشش» و «بررسی رفتار تولیدکننده» نوشته شده است.