اقتصاد خرد دكتر داودي

مجموعه حاضر، شامل دو جلد کتاب «اقتصاد خرد» و یک جلد کتاب «حل المسائل» آن می باشد. این دو جلد کتاب، حاصل سال ها تجربه تدریس در اقتصاد خرد استاد ارجمند، جناب آقای دکتر پرویز داوودی، مدیر گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در دوره کارشناسی ارشد این موسسه، دانشگاه شهید بهشتی و دیگر مراکز علمی می باشد. این کتاب با سه شیوه توصیفی، ریاضی و هندسی با هدف آشنایی دانشجویان و طلاب با دانش اقتصاد با نگرش خرد، تدوین شده است.

فهرست مطالب جلد اول:
بخش اول: تئوری رفتار مصرف کننده
 فصل اول: به دست آوردن بهینه مصرف کننده
 فصل دوم: بررسی موارد خاص در تئوری تقاضا
 فصل سوم: گسترش تئوری رفتار مصرف کننده
 پرسش های بخش تئوری رفتار مصرف کننده

 بخش دوم: تئوری رفتار تولیدکننده
 فصل چهارم: مقدمه ای بر بخش تولید
 فصل پنجم: تصمیم گیری بنگاه تولیدی در کوتاه مدت
 فصل ششم: تصمیم گیری بنگاه تولیدی در بلندمدت
 فصل هفتم: مباحث خاص در تئوری بنگاه

 فهرست مطالب جلد دوم:
فصل اول: بـازار رقابت کامل
 فصل دوم: انحصار فروش، انحصار خرید و رقابت انحصاری
 فصل سوم: مالیات در بازار رقابت کامل و انحصار کامل فروش
 فصل چهارم: بازار انحصار دوجانبه و چندجانبه فروش و خرید
 فصل پنجم: نظریه بازیها
 فصل ششم: تعـادل هم زمان بازارها
 فصل هفتم: اقتصاد رفاه (کارایی تعادل هم زمان بازارها)

کتاب حل المسائل، شامل مجموعه سوالات مطرح شده توسط استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر پرویز داوودی، می باشد که با تلاش آقایان روح الله ملایی و ایمان رفیعی گردآوری و پاسخ داده شده اند.
این کتاب از چهار فصل با عناوین: تئوری رفتار مصرف کننده، تئوری رفتار تولید کننده، بازارها و اقتصاد رفاه تشکیل شده است