انتشار اولين شماره دو فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصاد مقاومتي

اولین شماره دوفصلنامه پژوهش های اقتصاد مقاومتی توسط انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد. اين شماره مشتمل بر مقالات زير است.

7 سخن سردبیر / سعید فراهانی فرد

15 اقتصاد مقاومتی به عنوان یك اندیشه اسلامی / محمدجواد توکلی/ امید ایزانلو

55 اصول و معیارهای اقتصاد مقاومتی در عرصه تول ی د، توزی ع و مصر با نگاه ی به

آموزه های قرآنی )با تأکید بر سوره توبه( / آزاده منظوری / محمدنقی نظرپور / مجید رضایی

11 الگوی رفتار تولیدکننده در اقتصاد مقاومتی/ سیدحسین میرمعزی

127 نقش مردم در اقتصاد مقاومتی )با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب( / احم دعل ی

یوسفی / مجتبی غفاری

157 اقتصاد مقاومتی؛ تضمین کننده امنیت اقتصادی کشور / محمدجمال خلیلیان اشکذری

138 شاخص عدالت در سهم بری عوامل تولید با نگرا اسلامی / س یدمحمدکامم

رجایی / سعید مهدوی وفا

1-10 . چکیده انگلیسی / محسن رنجبر

فايل اين مجله را مي‌توانيد از اينجا دريافت كنيد.

فایل ضمیمه: