اولین شماره دوفصلنامه پژوهش های اقتصاد مقاومتی توسط انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم منتشر شد. اين شماره مشتمل بر مقالات زير است.

7 سخن سردبیر / سعید فراهانی فرد

15 اقتصاد مقاومتی به عنوان یك اندیشه اسلامی / محمدجواد توکلی/ امید ایزانلو

55 اصول و معیارهای اقتصاد مقاومتی در عرصه تول ی د، توزی ع و مصر با نگاه ی به

آموزه های قرآنی )با تأکید بر سوره توبه( / آزاده منظوری / محمدنقی نظرپور / مجید رضایی

11 الگوی رفتار تولیدکننده در اقتصاد مقاومتی/ سیدحسین میرمعزی

127 نقش مردم در اقتصاد مقاومتی )با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب( / احم دعل ی

یوسفی / مجتبی غفاری

157 اقتصاد مقاومتی؛ تضمین کننده امنیت اقتصادی کشور / محمدجمال خلیلیان اشکذری

138 شاخص عدالت در سهم بری عوامل تولید با نگرا اسلامی / س یدمحمدکامم

رجایی / سعید مهدوی وفا

1-10 . چکیده انگلیسی / محسن رنجبر

فايل اين مجله را مي‌توانيد از اينجا دريافت كنيد.

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
مقالات اولين شماره دوفصلنامه پژوهش‌هاي اقتصاد مقاومتي 3.5 مگابایت [111 بار دانلود]3.36 مگابایت