انتشار چهاردهمین شماره مجله معرفت اقتصاد اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

چهاردهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی به زیور تبع آراسته شد. در این شماره مقالاتی در زمینه بانکداری اسلامی، نظام مالی اسلامی، فلسفه اقتصاد اسلامی، و اقتصاد بخش عمومی منتشر شده است. در ادامه عناوین هفت مقاله این شماره می‌آید: