برگزاری کرسی ترویجی «تشخیص حیله‌های مجاز و غیرمجاز ربا با رجوع روشمند به عرف»

کرسی ترویجی «تشخیص حیله‌های مجاز و غیرمجاز ربا با رجوع روشمند به عرف» توسط گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این کرسی که دکتر محمدجواد توکلی مدیر آن بودند، حجةالإسلام دکتر مهدی خطیبی سخنرانی خود را ارائه کردند و حجةالإسلام دکتر سید محمدکاظم رجایی به نقد آن پرداختند.

قابلیت حضور مجازی نیز در این کرسی که در تاریخ شنبه 1399/08/10 برقرار شد ازطریق پورتال مؤسسه بخش جلسات آنلاین وجود داشت.