شاخص اسراف و معيارهاي آن

نويسنده: سيد محمد كاظم رجايي و  مهدي خطيبي

 
ناشر : مرکز بين المللي ترجمه و نشر المصطفي (ص)
 

سال نشر: 1392

مجموعه پيش رو مشتمل بر يک مقدمه و چهار فصل است. در مقدمه به اهميت، ضرورت، تعريف اجمالي مفاهيم اصلي، روش و پيشينه اشاراتي شده است. در فصل اول مفهوم اسراف در لغت و اصطلاح بررسي گرديده و در فصل دوم افزون بر مرادف ها و مقابل هاي احتمالي اقتصاد سرمايه داري در باب موضوع، قلمرو بحث در اقتصاد کاويده شده است. معيارهاي فقهي شش گانه اسراف با بياني ساده، مطالب فصل سوم را تشکيل مي دهند،‌ و فصل چهارم به استخراج شاخص هاي اسراف در مصارف و سرمايه گذاري بخش خصوصي، مخارج دولت و تراز خارجي اختصاص يافته است. سرانجام نيز مجموعه مباحث جمع بندي، و به طور خلاصه عرضه شده است.