فهرست پايان‌نامه هاي گروه اقتصاد

رديف

نام خانوادگي

نام

موضوع

مقطع

1

ابوطالب دخت شوركي

مصطفي

مبانی و معیارهای صحیح مصرف در جامعه اسلامی

ارشد

2

احمدي

محمدجعفر

قاعده لاضرر و آثار حقوقي و اقتصادي آن

ارشد

3

احمدي

سعيد

بررسی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام

ارشد

4

آزادي

محمدهادي

مصارف و شیوه تخصیص بیت المال در اسلام با بررسی تطبیقی بودجه دولت

ارشد

5

آقاميرمحمدعلي

سيدمحمدباقر

بيع پولي

ارشد

6

انصاري

نصرالله

جایگاه دولت در نظام اقتصادی اسلام با بررسی مورد افغانستان

ارشد

7

ايزانلو

اميد

مبانی و راهبردهای تأمین اجتماعی در اقتصاد اسلامی

ارشد

8

بحرينی يزدی

حسين

بررسی فقهی و اقتصادی مالیاتهای حکومتی

ارشد

9

بكتاش

محمدكاظم

مباني نظري فقهی ـ اقتصادي توزيع ريسک و مخاطره در بازارهاي مالي

ارشد

10

بيدارپرچين عليا

محمد

بررسي الگوي تفکيک در بانکداري اسلامي به عنوان يک الگوي مطلوب

ارشد

11

پاك

محمدرضا

نقش نهادهاي مختلف مديريت و بهره برداري در بازدهي موقوفات«با مطالعه موردي شهرستان قم»

ارشد

12

پناهي بروجردي

نعمت الله

جايگاه بخش خصوصي در نظام اقتصادي اسلام

ارشد

13

پناهي بروجردي

محمدسعيد

اشتغال زنان در نظام اقتصادی اسلام با ارائه سیاست های جمهوری اسلامی

ارشد

14

تقوي

محمدآصف

بررسی تطبیقی نظریه عدالت اقتصادی شهید صدر و جان رالز

ارشد

15

توكلي

محمدجواد

بررسي بانکداري بدون ربا در کشور اردن و مقايسه اجمالي آن با چارچوب بانکداري بدون ربا در جمهوري اسلامي ايران

ارشد

16

ثابت

سيدعبدالحميد

جايگاه تنزيل در نظام اقتصادي بدون ربا

ارشد

17

جابري

بيرامعلي

بررسي تطبيقي اجمالي نظام مالي اسلام و سرمايه داري

ارشد

18

جابري

علي

تحليل و بررسي مباني معرفت شناختي و ارزشي علم اقتصاد متعارف

دكتري

19

جمالي

يعقوب

اقتصاد مقاومتی از دیدگاه اسلام (مبانی و اقتضاءات آن)

ارشد

20

جوشقاني نائيني

سيدحميد

تأثير نهادهاي مالي غير سپرده پذير در اقتصاد اسلامي

ارشد

21

حاج كريم

نعمت الله

عوامل رشد و توسعه اقتصادي مدينه طي سالهاي 10-1 هجري

ارشد

22

حسيني

حسنعلي

نقش ارزش های اسلامی بر رفتار اقتصادی انسان مسلمان ( با مطالعه موردی ماه مبارک رمضان )

ارشد

23

حقيقي

نادر

شاخص های تولید مطلوب در اقتصاد اسلامی(با تأکید بر تولید کالاهای اساسی)

ارشد

24

حكيمي

علي

توزیع درآمد از نگاه اسلام با بررسی مورد افغانستان

ارشد

25

خطيبي

مهدي

معیارها و شاخص های اسراف

ارشد

26

خليلي تيرتاشي

نصراله

معيارها و شاخص هاي توسعه انساني در اسلام

ارشد

27

خليليان اشكذري

محمدجمال

مفاهيم سازگار و ناسازگار با توسعه اقتصادي در فرهنگ اسلامي

ارشد

28

خليليان اشكذري

محمدجمال

شناسايي برخي از شاخص هاي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام

دكتري

29

دهقاني محمودآبادي

محمود

بررسي پيامدهاي سياست تعديل اقتصادي

ارشد

30

رجائي باغسياهي

محمد

بررسي توانايي عقود اسلامي در تأمين اهداف و وظايف اساسي سيستم بانکي

ارشد

31

رجائي رامشه

سيدمحمدكاظم

قيمت گذاري در اقتصاد اسلامي

ارشد

32

رجائي رامشه

سيدمحمدكاظم

ماهيت بهره و بررسي کارائي اقتصادي آن

دكتري

33

رجائي نيا

مهدي

طراحي ابزار هاي مالي در نظام مالي بدون ربا

ارشد

34

رسولي

غلام رضا

مباني و ضوابط تجارت بين الملل از ديدگاه اسلام (با نگاهي به تجارت خارجي افغانستان)

ارشد

35

رفيعي پيشوري

ايمان

وجدان کاری و الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت (چالش ها و راهکارها)

ارشد

36

شفيعي نژاد

عباس

الگوی پیشرفت روستاها بر اساس الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی

ارشد

37

شيخي ده آبادي

مجتبي

نقش وقف درتکافل اجتماعی(با مطالعه موقوفات شهرستان اصفهان)

ارشد

38

صالح زاده ابرقوئي

حميدرضا

بررسي فقهي و اقتصادي حيله هاي ربا در نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران

ارشد

39

صالحي

مرتضي

اقتضائات سیستمی نظام بانکی اسلامی در تعامل با بخش تولید با بررسی موردی اقتصاد ایران

ارشد

40

صباغي فيروزآبادي

محمدكاظم

معیار و شاخص های تدوین بودجه از دیدگاه اسلام

ارشد

41

طلابي مزرعه نو

عليرضا

الگوي مصرف از ديدگاه اسلام با تطبيق بر مصرف انرژي در ايران

ارشد

42

عرفاني

علي نقي

آثار اقتصادي توزيع منابع طبيعي در افغانستان با نگرش اسلامي

ارشد

43

عسكري

قاسم

جايگاه وقف در فرآيند توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ايران

ارشد

44

علم الهدي

سيدناصر

انسان اقتصادی ازمنظر قرآن کریم

ارشد

45

علوي فريدني

سيدمحمدتقي

جايگاه خمس در نظام مالياتي اسلام و برآورد ظرفيت بالقوه و بالفعل آن در ايران

ارشد

46

عيسوي

محمود

مقايسه مباني نظري و اهداف توسعه اقتصادي در اسلام و غرب

ارشد

47

عيسوي

محمود

ساختار بازار سرمايه در اسلام با نگاهي به بازار سرمايه کشور

دكتري

48

قاسمي اصل اصطهباناتي

محمدجواد

بررسی و تحلیل روش شهید صدر در اقتصاد اسلامی

ارشد

49

قره خاني

محمدجواد

بررسي آثار راه هاي تأمين کسري بودجه با رويکرد اسلامي

ارشد

50

كاظمي نجف آبادي

مصطفي

معيار و شاخص شفافيت در بازار اسلامی

ارشد

51

كرمي

محمدمهدي

آثار اقتصادي کاهش ارزش پول و بررسي فقهي جبران آن

ارشد

52

كرمي اسفه

محمدحسين

اصول حاکم بر بازار اسلامي و مقايسه آن با بازار رقابت کامل

ارشد

53

كريمي

عبدالخالق

شاخص های بانکداری اسلامی

ارشد

54

كريمي

سعيد

معیارها و شاخص های اخلاق تجارت از دیدگاه اسلام

ارشد

55

لطيفي

مهدي

ترجمه و نقد كتاب (سياست هاي مالي و نقش آن در نظام اسلامي)

ارشد

56

محقق نيا

محمدجواد

تبيين نظام اقتصادي مورد نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ارشد

57

محمدجان

0

شاخص هاي تجارت خارجي مطلوب در اسلام

ارشد

58

مختاربند

محمود

توزیع عادلانه فرصت ها و شاخصهای آن در اقتصاد اسلامی

ارشد

59

معلمي

سيدمهدي

راهکارهاي تحقق عدالت بر اساس آموزه های اسلامی

ارشد

60

ملائي

روح الله

توزیع عادلانه منابع طبیعی و شاخص آن از دیدگاه اسلام

ارشد

61

مهدوي

محمداسحاق

شاخص هاي توسعه اقتصادي با رويکرد اسلامي با نگاهي به افغانستان

ارشد

62

موسوي

سيدمحمدعلي

بررسی فقهی و اقتصادی بورس بازی در بازار سرمایه

ارشد

63

ميرزازاده قصابكلائي

سيدجواد

بررسی فقهی و اقتصادی مدیریت نقدینگی در اقتصاد اسلامی

ارشد

64

هاشم پور

علي اصغر

روش شناسی اقتصادی فارابی

ارشد

65

هاشمزاده واعظ

حسن

عوامل ارتقای بهره وری در اقتصاد ایران از منظر اسلام

ارشد