اسلام و توسعه

نويسنده: محمد جمال خليليان

ناشر:مرکز مطالعات و پژوهش‌هاي فرهنگي

سال نشر 1381