شاخص‌هاي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام

نويسنده: محمد جمال خليليان

انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

سال نشر :1384