اقتصاد مقاومتي از ديدگاه اسلام (مباني و الزامات آن)

پايان‌نامه كارشناسي ارشد
دانش‌پژوه: جمالي، يعقوب
موضوع: اقتصاد مقاومتي
تاريخ دفاع:1393
چكيده:
 ايران اسلامي در راستاي اهداف انقلابي خود، با مشکلات اقتصادي مواجه بوده که براي حل آن ها، طرح اقتصاد مقاومتي، از سوي مقام معظم رهبري ارائه شد. اولين مسئله اي که دراين باره مي بايست مورد بررسي قرار گيرد، تبيين صحيح مفهوم اقتصاد مقاومتي است. يکي از مسائل مهم، بيان مباني و الزامات اين مفهوم است. تحقق انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني (ره) و تداوم آن در دهه چهارم توسط مقام معظم رهبري، آيه الله خامنه اي (زيد عزه)، حساسيت جوامع استکباري را ايجاد کرده است. لزوم پرداختن به تعريف، مباني و الزامات اقتصاد مقاومتي در راستاي روشن شدن هر چه بيشتر زواياي مسئله اقتصاد مقاومتي امري ضروري و لازم مي نمايد. يافته هاي تحقيق عبارت است از اينکه اقتصاد مقاومتي الگويي اقتصادي، برخاسته از آموزه هاي، اسلامي و واقعيات داخلي و بين المللي، متناسب با وضعيت نظام است که در همه شرايط مقابل هجمه ها، مقاوم بوده و در راستاي سياست هاي نظام داراي برنامه اي هماهنگ است. برخي از مباني آن عزت، مقاومت، حکمت و ... است و برخي از الزامات آن در بخش توليد، مردمي کردن، حضور جهادي، مبارزه با فساد، کاهش وابستگي به نفت، تقويت امنيت اقتصادي، حمايت از توليد ملي، تقويت بخش خصوصي و ... بوده و در بخش مصرف توجه، حمايت، گسترش و مديريت مصرف است.