بررسي و تحليل جايگاه استقراء در روش شهيد صدر در اقتصاد اسلامي

پايان نامه کارشناسي ارشد

تاريخ دفاع: ‎۱۳۹۳

موضوع : روش شناسي اقتصاد اسلامي، روش كشفي شهيد صدر، نظربه استقراء.
‎چکيده:

شهيد آيت الله محمدباقر صدر، با ارائه اثر ماندگار اقتصادنا به جامعه علمي، بابي نو در انديشه اجتماعي مسلمين در عرصه بررسي اقتصاد اسلامي باز کرد. در حال حاضر که اسلامي سازي علم اقتصاد، در کنار ساير علوم انساني، در بين انديشمندان مسلمان مطرح است و متفکرين اسلامي آشنا با علم اقتصاد را در حد وسيعي به خدمت گرفته است، معرفي و تحليل حقيقت و اعتبار روش شهيد صدر معروف به روش کشفي- وظيفه اي است که بر دوش نخبگان حوزه علوم ديني سنگيني مي کند؛ زيرا جهت نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي توسط متفکرين اسلامي، استفاده از روش شهيد صدر مي تواند چراغ راه باشد. هرچند موضوعات مختلف نگرش ايشان، کم و بيش به بحث گذاشته شده است؛ ولي به صورت يکجا که نگرش ايشان را در يک بسته منسجم و پيوسته در فضاي "نگرش منطقي" شهيد صدر، "نگرش اصولي" اين شهيد و در نهايت به کارگيري آن ها در روش کشفي ايشان، کار مؤثر و جامع علمي صورت نگرفته است. اين تحقيق درصدد است تا در حد توان در پر کردن اين خلأ سعي و تلاش خود را مبذول دارد، انشا الله. در منظومه فکري منطقي - اصولي شهيد صدر، آنچه نقش محور حرکت را دارد، نظريه استقراء منطقي يا همان دليل استقرائي اصولي است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد استقراء مي تواند روش کشفي و ابزارهاي اصولي قابل انطباق بر روش کشفي را توضيح دهد؛ همچنان که مي تواند تحليل هاي رايج درباره روش کشفي را توضيح دهد. اين تحقيق با روش عقلي و نقلي و با بهره گيري از منابع کتابخانه اي صورت مي گيرد. اين پايان نامه که با علوم منطق، اصول فقه، فقه و اقتصاد در ارتباط است، يک تحقيق بين رشته اي است و پايه اي براي تحقيقات مرتبط با اقتصاد اسلامي بشمار مي رود.