بررسي فقهي و اقتصادي ماليات هاي حکومتي

پايان‌نامه کارشناسي ارشد

نويسنده:بحريني يزدي، حسين

تاريخ دفاع: ‎۱۳۹۴

موضوع : ماليات (حکومتي)، مالي عمومي. نظام ماليات هاي اسلامي. اقتصاد اسلامي.

چکيده:

در نظريات اقتصادي امروزي و در انديش اقتصاد اسلامي، وجود دولت فعال و کارآمد يک ضرورت است. براي داشتن يک جامعه و اقتصاد پيشرو، لازم است تا دولت، بخشي از هزينه هاي نيازهاي اداري خويش را از مردم تأمين نمايد. همچنين رسيدگي به احوال اقتصادي مردم، مديريت سطح زندگي آن ها، برداشتن اختلافات طبقاتي و تأمين نيازهاي اجتماعي از قبيل کالاهاي عمومي نيز از وظايف دولت محسوب مي شود که اين همه داراي بار مالي بسيار زيادي است. نخستين و باثبات ترين منبع تأمين اين هزينه ها ماليات است. سابق وجود يک نظام مالياتي شرعي در صدر اسلام واضح مي باشد. اما امروزه به دليل توسعه در فعاليت هاي دولت اسلامي و لزوم سياستگذاري اقتصادي، نياز است که از ماليات هاي حکومتي نيز استفاده شود. آنچه در اين تحقيق و به روش تحليلي مورد بررسي قرار مي گيرد اين است که با ملاحظه اصول و مباني نظري، اخلاقي و دلايل فقهي، اولا مشروعيت دريافت ماليات هاي حکومتي و حدود آن ثابت گردد و سپس آثار اقتصادي اجراي ماليات هاي حکومتي در نظام اسلامي و در مقايسه با اقتصاد متعارف بررسي شود. اين تحقيق بر اساس آيات، روايات، سير اهل بيت (ع) و نظري کارشناسان و با بهره گيري از منابع کتابخانه اي و با تکيه بر فن اصول و مراجعه به کتب فقهي و اقتصادي به روش توصيفي - تحليلي انجام مي گيرد. فرضيه اساسي اين تحقيق، وجود يک نظام مالي اسلامي و تأمين مالي دولت و اهداف آن از طريق پرداخت هاي مردمي است. يافته هاي آن، مشروعيت ماليات هاي حکومتي با گرايش به مقدار کمينه و ترکيب بهينه آن با ساير منابع تأمين دولت اسلامي است.