روش شناسي اقتصادي فارابي

نويسنده هاشم پور، علي اصغر
پايان نامه کارشناسي ارشد

تاريخ دفاع  ‎۱۳۹۳

موضوع : روش شناسي اقتصاد اسلامي، فارابي.

چکيده:

در زمينه علم اقتصاد اسلامي با وجود آثار و انديشه هاي ديرينه انديشمندان اسلامي، بر اين باوريم که اين حوزه هنوز در دوران ابتدايي رشد خود به سر مي برد و نظام اقتصاد اسلامي آن گونه که بايد استخراج و ارائه نشده است. براي دستيابي به اين مهم يکي از مهم ترين و موثرترين عوامل، توجه به مسأله روش شناسي متفکران بزرگ اين عرصه است. در اين ميان توجه به روش شناسي حکيم بزرگ مسلمان، فارابي که به جهت برداشتن گام هاي مهم در پيشبرد علوم عصر خويش به معلم ثاني شهرت يافت، بسيار مهم و پرثمر خواهد بود. در اين تحقيق به دنبال پاسخ اين سوال هستيم که روش شناسي اقتصادي فارابي چيست؟ با توجه به عجين بودن مباحث روش شناختي اين دانشمند با مباني معرفت شناختي اش، ناگزير از بررسي مباحث روش شناختي در کنار مباني معرفت شناختي بوده ايم. در نهايت بر مبناي اين پژوهش درمي يابيم که روش شناسي فارابي در اقتصاد از گونه اي کثرت برخوردار است که شامل رويکرد تبييني در امور مشاهده پذير و رويکرد تفسيري و تفهمي در امور غير مشاهده پذير مي شود و در نگاهي کلي تر فارابي با تبيين فروضي براي ترسيم مدينه فاضله خود به ايده آل سازي دست مي زند و در ايده پردازي خويش از شيوه فرضيه قياسي بهره مي برد.