اولويت‌هاي پژوهشي گروه اقتصاد

الف - موضوعات فلسفه اقتصاد اسلامی

چيستي و كاركرد  فلسفه اقتصاد و اقتصاد اسلامي

 1. مفهوم‌شناسي فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصاد اسلامي

 2. رابطه فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصاد اسلامي

 3. كاركرد فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصاد اسلامي

 4. مفهوم و كاركرد مباني فلسفي اقتصاد و اقتصاد اسلامي

 5. موضوعات بحث در فلسفه اقتصاد و اقتصاد اسلامي

معرفت‌شناسي اقتصاد  و اقتصاد اسلامي

 1. چيتسي و كاركرد مباحث معرفت‌شناسي اقتصاد و اقتصاد اسلامي

 2. پیش فرض های معرفت شناختی اقتصادمتعارف و اسلامي

 3. رابطه اقتصاد اثباتي، هنجاري و سياست اقتصادي در اقتصاد متعارف و اسلامي

 4. واقع‌گرايي و ناواقع‌گرايي در اقتصاد متعارف و اسلامي

هستي شناسي اقتصاد و اقتصاد اسلامي

 1. پیش فرض های هستي‌شناختي اقتصاد متعارف و اسلامي

 2. نقد و ارزيابي نظريه انتخاب عقلايي در اقتصاد متعارف با رويكرد اسلامي

 3. جايگاه فرض انسان اقتصادي در اقتصاد اسلامي

ارزش‌شناسي اقتصاد و اقتصاد اسلامي

 1. ارزيابي فروض ارزشي نهفته در اقتصاد متعارف

 2. مكتب اخلاقي در اقتصاد متعارف و اسلامي

 3. ارزيابي ارزش‌هاي اخلاقي پايه در اقتصاد متعارف و اسلامي (كارايي، رفاه، عدالت، برابري، ازادي)

   

روش‌شناسي اقتصاد و اقتصاد اسلامي

 1. نقد و بررسي مكاتب روش‌شناختي در اقتصاد متعارف

 2. امکان تمایز روش اقتصاد اثباتی- هنجاری در اقتصاد متعارف و اسلامي

 3. تمايزات روش‌شناسي در اقتصاد متعارف و اسلامي

 4. روش‌شناسي كشفي در اقتصاد اسلامي

 5. جايگاه تجربه در روش‌شناسي اقتصاد متعارف و اسلامي

   

ب-موضوعات بانكداري و ماليه اسلامي

 • مدیریت نقدینگی و ریسک در بانکداری اسلامی

 • الگوهای بانکداری اسلامی مناسب با هر کشور مسلمان

 • جریمه و خسارت تأخیر تادیه

 • قرارداد مضاربه و کاربردهای آن در اقتصاد معاصر

 • قرارداد صلح و کاربردهای آن در اقتصاد معاصر

 • قرارداد جعاله و کاربردهای آن در اقتصاد معاصر

 • کاربرد معاملات سواپ در بازار پول و سرمایه اسلامی

 • شاخص های بانکداری اسلامی

 • آسیب شناسی بانکداری در ایران و راهکارهای اصلاح آن

 • نقش و جایگاه بانکها در رونق و رکود اقتصاد کشور

 

ج- توسعه اقتصادی و پیشرفت

 • توسعه یا پیشرفت؟ ( وجوه تمایزو اشتراک)

 • نقد و بررسی نظریه های توسعه اقتصاد متعارف از دیدگاه اسلامی

 • بررسی مقایسه ای استراتژی های توسعه و راهبرد های پیشرفت اسلامی

 • الگوی بهینه استفاده از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست

 • توسعه انسانی از دیدگاه اسلام و شاخص های آن

 • توسعه پایدار از منظر فقه اسلامی

 • آسیب شناسی دینی توسعه اقتصادی (مفاهیم سازگار و ناسازگار)

 • جایگاه و مسئولیت های دولت در توسعه اقتصادی و پیشرفت جامعه اسلامی

 • مبانی، اهداف، راهبردها و راهکارهای پیشرفت اسلامی

 • معیارها و شاخص های پیشرفت اسلامی

 • وقف و جایگاه آن در رشد و توسعه اقتصادی

 • تأمین مالی رشد و توسعه در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی

 • رشد عدالت محور در فرآیند دستیابی به توسعه اقتصادی

 • تخصص و تعهد نیروی انسانی در مسیر پیشرفت اسلامی

   

د-موضوعات فقه الاقتصاد

فقه اقتصاد دولت:

 • درآمدهای دولت اسلامی (زکات، خمس، انفال و ...)

 • وظایف و اختیارات دولت اسلامی (حفظ محیط زیست، قانونگذاری، تأمین اجتماعی، . . .)

 • مشروعیت فقهی مالیات حکومتی

 • مقایسه دولت اسلامی با دولت سرمایه داری و سوسیالیستی (از نظر اهداف و انگیزه ها، وظایف و اختیارات، روشها و معیارها)

 • بررسی فقهی تملک و بهره برداری دولت از منابع طبیعی

 • خراج و کاربرد آن در اقتصاد معاصر

 • اقطاع و کاربرد آن در اقتصاد معاصر

 • بررسی فقهی یارانه دولتی

 • کیفیت تعلق زکات به اموال و آثار فقهی- اقتصادی آن (امکان سنجی فقهی تعمیم موارد وجوب زکات)

2.  فقه اقتصاد پول و بانکداری:

 • ماهیت پول و بهره از منظر فقه اسلامی

 • بررسی اجاره به شرط تملیک و کاربرد آن در معاملات معاصر

 • بررسی فقهی بیع المرابحه للآمر بالشراء (فروش اقساطی)

 • بررسی فقهی معاملات شرکت های لیزینگ

 • بررسی فقهی استفاده از کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا

 • بررسی فقهی و اقتصادی راهکار استفاده صحیح عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا

 • بررسی فقهی تجهیز منابع در بانکداری اسلامی و مقایسه آن با بانکداری متعارف

 • بررسی فقهی تخصیص منابع در بانکداری اسلامی و مقایسه آن با بانکداری متعارف

 • بررسی فقهی ابزار سیاست پولی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف

 • ربا و نظریه های جدید

 • حیله های ربا

 • خرید و فروش دین

 • ربا و جبران کاهش ارزش پول

 • بررسی فقهی ـ اقتصادی کاربرد عقد استصناع در بانکداری بدون ربا

 • بررسی فقهی ضمانت نامه های بانکی

 • ماهیت فقهی سپرده های بانکی

3.  فقه بازار بورس و سرمایه

 • اصول و قواعد فقهی حاکم بر بازار سرمایه

 • بررسی فقهی و اقتصادی اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 • بررسی فقهی ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه اسلامی

 • فقه بورس کالا

 • فقه بورس ارز

 • فقه بورس سهام

 • فقه شرکت های سهامی عام و خاص

 • فقه اوراق قرضه

 • فقه اوراق مشارکت و کاربرد آن در بازار سرمایه

 • فقه اوراق استصناع و کاربرد آن در بازار سرمایه

 • فقه ابزارهای مالی مشتقه (آتی ها، عقدالاختیار، . . . )

 • قاعده نفی غرر و مصادیق آن در اقتصاد معاصر

4.  فقه اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

 • اصول و قواعد فقهی حاکم بر محیط زیست

 • مالکیت زمین و بهره برداری از آن

 • مالکیت آب و بهره برداری از آن

 • مالکیت معادن و بهره برداری از آن

 • مالکیت فضا و بهره برداری از آن

 • قاعده احیا و کاربرد آن در اقتصاد منابع طبیعی

 • قاعده حیازت و کاربرد آن در اقتصاد منابع طبیعی

5-  فقه بازار کالا و خدمات

 • راهکار فقهی تشکیل بازار مشترک اسلامی

 • اصول فقهی حاکم بر خدمات گردشگری و زیارتی

 • فقه بازار آموزش

 • فقه بازار درمان و بهداشت

 • بررسی فقهی تجارت الکترونیک

 • بررسی فقهی شرکت های هرمی

 • منشور اخلاقی کسب و تجارت در بازار اسلامی

 • قرض الحسنه و جایگاه آن در اقتصاد و بازار اسلامی

6.  فقه بیمه و تأمین اجتماعی

 • بررسی فقهی و اقتصادی بیمه و تکافل اسلامی

 • بررسی فقهی انواع بیمه تجاری (اشخاص، اموال و ...)

 • راهبردها و راهکارهای ایجاد بیمه فراگیر در جامعه اسلامی

7.  فقه اقتصاد وقف و امور خیریه

 • وقف مالیت و اسکناس

 • شخصیت حقوقی موقوفه از منظر فقه اسلامی و وقف شخصیت حقوقی

 • وقف و تأمین اجتماعی

 • وقف سهام

 • وقف مالکیت فکری

8.  فقه اقتصاد تولید

 • کار و نیروی انسانی از منظر فقه اسلامی

 • دستمزد عادلانه و سهم عوامل تولید

 • شرکت تعاونی از منظر فقه و مقایسه آن با بخش خصوصی و دولتی

 • بررسی فقهی اشتغال زنان و آثار آن در اقتصاد خانواده و کشور

 • رونق اقتصادي و تولید در آموزه هاي اسلامی (اسباب و موانع رزق و روزي )

موضوع: 
فایل ضمیمه: