كرسي‌هاي نظريه‌پردازي

روز

ماه

سال

عنوان

نوع

ارائه كننده

ناقدان

7

7

1393

منطق فعالیت اقتصادی از دیدگاه علامه در مقایسه با اقتصاد كلاسیك

ترویجی

سیدكاظم رجائی

علی جابری غلامعلی عزیزی كیا

14

2

1393

شاخص‌ عدالت اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

ترویجی

سیدكاظم رجائی

محمد جمال خلیلیان، محمدجواد توكلی

16

8

1394

معناشناسی مكتب، نظام و علم در اقتصاد اسلامی

ترویجی

محمدبیدار

محمدجمال خلیلیان، محمدجواد توكلی

16

10

1393

روش استنباط سیاست‌های پیشرفت در اندیشه شهید صدر

ترویجی

امین‌رضا عابدی نژاد

محمدجواد توكلی، مهدی خطیبی

19

8

1393

مبانی معرفت شناختی نگرش الجمع للجمیع مرحوم علامه طباطبایی ره

ترویجی

علی جابری

محمدحسین زاده،  محمدجواد توكلی

 
موضوع: