ماهیت بهره و کارآیی اقتصادی آن

نويسنده : سيد محمد كاظم رجايي
انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
نویسنده در این مجموعه در پی تبیین ماهیت بهره و بررسی کارآیی آن است. در بخش اول (دو فصل کتاب) به سیر تاریخی مباحث بهره در غرب و تبیین مفاهیم اساسی هم‌چون سرمایه، سود، رنت، ربا و بهره پرداخته شده است. بخش دوم به تیین و بررسی نظریه‌های مهم اثباتی بهره اختصاص یافته است. فصل اول از بخش دوم، نظریه‌های مولد بودن بهره که منشا اندیشه‌های بعدی است و سر نخی از آن در نظریه‌های مهم بعدی مشاهده می‌شود تبیین و نقد و بررسی شده است. فصل دوم در مقام تبیین و نقد نظریه‌ی بهره‌ی "بوم باورک" است در این فصل توجیهات جامعه‌شناختی، روان‌شناختی و فنی وی از زباناو بیان گردیده و بررسی شده است. فصل سوم، نظریه‌ی بهره‌ی "فیشر" با تاکید بر مباحث مفهومی وی ـ که در ده فصل اول کتاب "نظریه بهره" تبیین شده و تکامل یافته‌ی نظریه بوم‌باورک است ـ نقد و بررسی می‌شود. در آخرین فصل از بخش دوم نظریه‌ی بهره‌ی صفر "شومپیتر" به عنوان تاثیر این مطلب که توجیهات بهره توجیه سود هستند و نه بهره، تبیین شده است. بخش سوم و آخر کتاب مشتمل بر یک فصل است. این فصل به کارایی و پی‌آمدهای
بهر در مقایسه با مشارکت در سود و زیان اختصاص یافته است. در این فصل به مقایسه‌ی اجمال کارای از جنبه‌های گوناگون پرداخته شده و مقایسه‌ی ریسک به تفصیل صورت گرفته است.