مکتب اقتصادی اسلام

نويسنده: جعفر حاجي

مترجمان: سيد محمد كاظم رجايي و  محمد مهدي كرمي

انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره): پژوهشگاه حوزه و دانشگاه