نقد و نظر اقتصاد اسلامي

تدوين : محمد جواد توكلي

فهرست

1. ساخت مالی متوازن و متناسب برای نظام مالی کشور. 10

حجه الاسلام و المسلمين دكتر عيسوي.. 10

ناقدان:  ، دبير علمي

2.اندازه‌گيري كفايت شريعت... 29

ارائه كننده : باقري.. 29

ناقدان:  دبير علمي

3.بررسي برنامه پنجم توسعه فرهنگي اقتصادي اجتماعي جمهوري اسلامي ايران.. 41

قادري.. 41

ناقدان: دبير علمي

4.الگوی پیشنهادی بانک اسلامی حوزه علمیه. 60

حجه الاسلام و المسلمين دكتر سید عباس موسویان.. 60

ناقدان :       دبير علمي :         

5.نقد كتاب فلسفه اقتصاد در پرتو جهان‌بيني قرآن كريم.. 75

علي اصغرهادوي نيا 75

ناقدان:      دبير علمي

6.بررسی بودجه سال 1390. 92

دكتر باقري.. 92