معجم موضوعی آیات اقتصادی قرآن

نوشته: سيد محمد كاظم رجايي و همكاران

انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

معرفی کوتاه:در فصل اول کتاب، به برخی مفاهیم بنیادین نظیر تجلی توحید در اقتصاد نیز نقش توجه به معاد در اقتصاد اشاره شده و در فصل‌های دوم، سوم و چهارم، به ترتیب مقوله تولید، توزیع و مصرف از منظر قرآن بررسی و تبیین می‌گردد .