برگزاری کرسی ترویجی «تشخیص حیله‌های مجاز و غیرمجاز ربا با رجوع روشمند به عرف»

کرسی ترویجی «تشخیص حیله‌های مجاز و غیرمجاز ربا با رجوع روشمند به عرف» توسط گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این کرسی که دکتر محمدجواد توکلی مدیر آن بودند، حجةالإسلام دکتر مهدی خطیبی سخنرانی خود را ارائه کردند و حجةالإسلام دکتر سید محمدکاظم رجایی به نقد آن پرداختند.

قابلیت حضور مجازی نیز در این کرسی که در تاریخ شنبه 1399/08/10 برقرار شد ازطریق پورتال مؤسسه بخش جلسات آنلاین وجود داشت.

اولويت‌هاي پژوهشي گروه اقتصاد

الف - موضوعات فلسفه اقتصاد اسلامی

چيستي و كاركرد  فلسفه اقتصاد و اقتصاد اسلامي

  1. مفهوم‌شناسي فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصاد اسلامي

  2. رابطه فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصاد اسلامي

  3. كاركرد فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصاد اسلامي

  4. مفهوم و كاركرد مباني فلسفي اقتصاد و اقتصاد اسلامي

  5. موضوعات بحث در فلسفه اقتصاد و اقتصاد اسلامي

تعريف بانكداري اسلامي و مولفه‌هاي آن از نگاه فقه حكومتي

معرفت، ش 213، ص 63-73

محمدجواد توكلى / استاديار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                                             tavakoli@iki.ac.ir

دريافت: 20/12/93               پذيرش: 4/4/94

اشتراک در پژوهشی