كرسي‌هاي نظريه‌پردازي

روز

ماه

سال

عنوان

نوع

ارائه كننده

ادامه مطلب

همايش هاي علمي گروه اقتصاد

روز

ماه

سال

عنوان

سخنرانان و ارائه كنندگان مقالات

06

ادامه مطلب

نشست‌هاي علمي گروه اقتصاد

سال

ماه

روز

عنوان

سخنران

ناقدان

ادامه مطلب

اولويت‌هاي پژوهشي گروه اقتصاد

الف - موضوعات فلسفه اقتصاد اسلامی

چيستي و كاركرد  فلسفه اقتصاد و اقتصاد اسلامي

  1. مفهوم‌شناسي فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصاد اسلامي

  2. رابطه فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصاد اسلامي

  3. كاركرد فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصاد اسلامي

  4. مفهوم و كاركرد مباني فلسفي اقتصاد و اقتصاد اسلامي

  5. موضوعات بحث در فلسفه اقتصاد و اقتصاد اسلامي

ادامه مطلب

تعريف بانكداري اسلامي و مولفه‌هاي آن از نگاه فقه حكومتي

معرفت، ش 213، ص 63-73

محمدجواد توكلى / استاديار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                                             tavakoli@iki.ac.ir

دريافت: 20/12/93               پذيرش: 4/4/94

ادامه مطلب