انتشار چهاردهمین شماره مجله معرفت اقتصاد اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیم

چهاردهمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی معرفت اقتصاد اسلامی به زیور تبع آراسته شد. در این شماره مقالاتی در زمینه بانکداری اسلامی، نظام مالی اسلامی، فلسفه اقتصاد اسلامی، و اقتصاد بخش عمومی منتشر شده است. در ادامه عناوین هفت مقاله این شماره می‌آید:

اولويت‌هاي پژوهشي گروه اقتصاد

الف - موضوعات فلسفه اقتصاد اسلامی

چيستي و كاركرد  فلسفه اقتصاد و اقتصاد اسلامي

  1. مفهوم‌شناسي فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصاد اسلامي

  2. رابطه فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصاد اسلامي

  3. كاركرد فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصاد اسلامي

  4. مفهوم و كاركرد مباني فلسفي اقتصاد و اقتصاد اسلامي

  5. موضوعات بحث در فلسفه اقتصاد و اقتصاد اسلامي

تعريف بانكداري اسلامي و مولفه‌هاي آن از نگاه فقه حكومتي

معرفت، ش 213، ص 63-73

محمدجواد توكلى / استاديار گروه اقتصاد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                                             tavakoli@iki.ac.ir

دريافت: 20/12/93               پذيرش: 4/4/94

اشتراک در پژوهشی